تصویر سمت چپ
.

نصب صندلی و سطل های زباله در پارک های سطح شهر