پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

زیرسازی و آماده سازی خیابان شهدای کاظمیه در بلوار رهبری